Get Adobe Flash player

Taboleiro de anuncios

Sallenet

Lema do ano

A túa ledicia, a miña. Lema La Salle 2017-18

Archivos

PROYDE: 25 años

PROYDE: 25 años

Facebook

Síguenos en Twitter

Lingua galega e lingua castelá

Criterios e procedementos de cualificación

Os criterios de cualificación nesta materia estarán divididos atendendo ás seguintes porcentaxes:

  • 80% contidos. A avaliación dos contidos realizarase por medio de probas orais e escritas. Estas probas estarán sempre puntuadas sobre 10 e a nota darase a coñecer sempre ao alumnado no tempo máis breve posible.

Farase unha proba escrita cada tema o que dá lugar a catro probas escritas por avaliación. Na última proba escrita de cada avaliación o alumno poderá recuperar a nota dos exames anteriores se non foi a esperada polo alumno (tanto para compensar un suspenso como para subir nota se algunha foi baixa).
En determinados momentos ao longo da avaliación o profesor poderá facer controis de carácter oral para comprobar a correcta comprensión dos contidos por parte dos alumnos. Estas notas farán media coas probas escritas.

Será condición indispensable para sumar as notas procedimentais e actitudinais que o alumno teña nesta parte un 4 de nota media como mínimo.

  •  20% procedementos e actitudes.

A avaliación dos procedementos farase coa corrección de traballos, deberes, cadernos, resumos, a correcta presentación do traballo diario de aula, faltas de ortografía…

A non realización das actividades diarias penalizará na nota final a razón de -0,1 por falta. Os cadernos e os resumos terán unha cualificación sobre 10, e poderanse solicitar todas as veces que o profesor considere necesarias durante a avaliación, sen necesidade de avisar previamente.

A valoración das actitudes realizarase centrándonos sobre todo en catro que se valorarán especialmente:

  1. Silencio no aula
  2. Actitude de traballo
  3. Traer o material
  4. Respecto aos compañeiros e profesores

O non cumprimento dalgunha destas actitudes valorará negativamente na nota de actitudes con -0,1 por falta.

Procedementos e instrumentos de avaliación

A avaliación da materia realizarase por medio de variados procedementos:

  • Observación diaria de comportamentos
  • Probas orais e escritas
  • Traballos sobre temas diversos
  • Recollida da información que o alumno reflicte de cada tema no seu caderno.

A avaliación das distintas capacidades que o alumno precisa desenvolver neste curso realizarase por medio das probas escritas ou orais pertinentes, por medio dos cuestionarios de axuda, autoavaliación e avaliación (todos eles fotocopiables) incluídos no libro, nas fichas ampliables e no cd de recursos da editorial.

O debate en clase e o comentario de noticias da prensa diaria permitirannos avaliar a competencia do alumno no seu desenvolvemento oral e a súa creatividade e expresión escrita por medio de composicións propias.

Empregarase unha lista personalizada para cada alumno onde se reflectirán os datos extraídos deste proceso e empregarase a documentación oficial (boletín, expedientes…) para plasmalos e informar con eles tanto ás familias coma a administración.

Print Friendly, PDF & Email