Get Adobe Flash player

Xestor educativo

Sallenet

Bibliotecas escolares Galicia

Bibliotecas escolares Galicia

Axudas Escola infantil

Axudas Escola infantil

Lema do ano

Somos La Salle. Lema curso 2021-22

Facebook

Síguenos en Twitter

Programas de innovación

No Colexio La Salle de Ferrol desenvólvense varios programas de innovación educativa, froito do traballo e investigación científica máis actuais e asociados ao resto da Rede de Centros La Salle. Con estes programas pretendemos dar unha oferta educativa innovadora e integral, dando unha ensinanza de calidade.

1.- Programa Ulises

Proxecto Ulises   Todos nacemos cun gran potencial e nós soamente axudaremos ao seu desenvolvemento. Este obxectivo traballámolo dende diversas áreas:

Área RN (redes neuronais)

   Poñendo o empeño na estimulación neuronal para que os nosos nenos e nenas obteñan unha circuetería neuronal estable como condición básica para o desenvolvemento das capacidades.

   Todo isto facémolo a través dun estímulo externo, que creará unha actividade sinóptica formando unhas conexións para afianzar as redes neuronais.

   Todo isto en base a dous programas:

 • CLIPS: tarxetas de información coas que facemos tres pasos diarios dando información aos nosos alumnos e alumnas de diversas categorías (arte, animais, vexetais…) e durante dúas semanas, nas cales, cada día engádese un pouco de información.
 • SENSOR: é un programa no que se aborda a estimulación temperá da lectura. Consta dunha sesión a semana por mediación dun DVD, con diversos temas, como no caso anterior. Cada categoría visionámola dúas veces.

   Con ambos favorecemos as conexións neuronais a partir de estímulos sensoriais en formato de imaxe e sons.

   Tras anos de aplicación constátase, como puntos fortes, o incremento do vocabulario, os fondos cognitivos e a facilidade para a categorización ou conceptualización.

Área PC (perceptivo-cognitiva)

   Por medio de diversas actividades lúdicas pretendemos que os nenos e nenas interioricen de maneira progresiva as distintas capacidades cognitivas traballando de xeito práctico as distintas secuencias de traballo. Identificando os termos específicos que designan as distintas capacidades.

   Tamén se potencia o Pensamento Lateral iniciándose o desenvolvemento de distintas estratexias creativas.

   Os dous programas que van nesta área son:

 • Capacidades: no que por medio de diversos xogos, vemos a cadea de capacidades necesaria para chegar á resolución de actividades: Identificar, comparar, relacionar, diferenciar, clasificar, deducir, inducir e definir. Realizámola dúas veces á semana.
 • MAPPING: mediante unha serie de mapas conceptuais aprendemos a sintetizar todos os coñecementos que imos asimilando. Facemos un mapa conceptual por trimestre, con diversos temas: animais, medios de transporte, familia…

Área motora.

Traballando pola maduración senso-neuro-motriz. O desenvolvemento nas diferentes etapas permite aos rapaces e rapazas organizar o sistema nervioso correctamente; isto é importante para conseguir un dominio do corpo e os órganos sensoriais sexan simétricos, alcanzando así unha boa coordinación.

Todo isto traballarémolo por medio de diversos circuítos que pretenden preparar e axudar aos nenos e nenas o desenvolvemento da súa lateralidade, de maneira adecuada e automatizada.

2.- Programa CREA

Proxecto Crea   Co obxectivo de potenciar a intelixencia lateral, coa intelixencia vertical sempre se busca a solución máis evidente aos problemas, pero o obxectivo do pensamento lateral non é buscar solucións, senón xerar o maior número posible de alternativas. Ao final poderemos determinar cal é a mellor de todas elas.

O desenvolvemento desta actitude comeza en EI 5 anos e esténdese a Primaria. Todo mediante o programa CREA e a través de distintas variantes: Imaxes ambiguas, figuras xeométricas, pensamento expansivo, observación diverxente e playing.

3.- Lectura eficaz e animación lectora

Lectura eficaz   É un programa que está dirixido á consecución de dous obxectivos básicos:

 1. Desenvolver a capacidade lectora dos alumnos.
 2. Espertar neles o gusto pola lectura.
 3. Ter unhas técnicas apropiadas destinadas a lograr ser lectores eficaces.

O programa consiste unhas técnicas de traballo intelectual encamiñadas a fomentar e desenvolver, de xeito especial, aquelas capacidades que interveñen máis directamente no acto lector:

 1. Atención
 2. Comprensión
 3. Intuición
 4. Velocidade
 5. Habilidade visual
 6. Memoria
 7. Anticipación

Desenvolvendo estas capacidades estaremos facilitando, non só a lectura, senón todo o proceso global da aprendizaxe. Deste xeito a Lectura Eficaz serve tamén para previr, no posible, o fracaso escolar que en boa medida prodúcese en idades iniciais por unha falta de competencia lectora.

En definitiva, esta innovación pedagóxica responde a criterios ben estruturados, intentan conseguir que os alumnos sexan lectores eficientes favorecendo neles:

 • Unha lectura rítmica, compasada e fluída, con velocidade adecuada.
 • Unha boa comprensión dos contidos.
 • O uso funcional da capacidade lectora na súa actividade diaria.
 • A aplicación didáctica destas técnicas no transcurso dos demais aprendizaxes.
 • A estimación e fundamentación dun auténtico hábito lector.

A través dos instrumentos que enumeramos, traballamos cos alumnos a lectura en todos os seus aspectos ( entonación, comprensión, rapidez, adquisición de vocabulario….).

 • É un obxectivo prioritario no Primeiro Ciclo de Primaria.
 • Intentamos reforzar continuamente unha boa actitude ou motivación cara á lectura.
 • Os nenos acoden tamén á Biblioteca de Centro, onde poden escoller entre as coleccións adecuadas á súa idade; oriéntaselles e motiva que busquen, miren, manipulen os libros e elixan o que máis lles apeteza.
 • Fomentar a imaxinación, a capacidade de expresión e de dialogo é tamén unha forma de motivar á lectura desde outras áreas.
 • A utilización de contos , relatos breves e parábolas na tutoría e a área de Relixión, favorece tamén a inquietude polo que conteñen os libros.
 • Motivar aos nenos para que sexan capaces de buscar respostas por eles mesmos, utilizando como instrumento útil os libros.

4.- Novas tecnoloxías

O colexio dende hai anos fixo opción por incorporarse ás novas tecnoloxías coa intención de preparar os seus alumnos ao mundo laboral moderno e capacitalos para saber afrontar cos medios máis modernos todo tipo de situacións.

Salas de ordenadores:

     O colexio dispón de 3 salas de infomática con ordenadores da última xeración cada unha. Todos eles conectados a internet con líneas ADSL e WIFI.

WIFI e Pizarras Interactivas

   Todo o colexio, ademáis, ten sistema WIFI que abarca todo o recinto colexial. Todas as aulas de infantil teñen pizarras interactivas conectadas a internet.

Ordenadores portátiles, vídeos e canóns portátiles

   A parte disto, o Colexio posúe varios ordenadores e canóns portátiles, ademáis dos persoais do profesorado, para que se poida traballar nas aulas, facer presentacións, investigación…

5.- Aprendizaxe Cooperativa

cooperativoFalamos de estrutura de aprendizaxe cooperativa cando se organizan tarefas nas que a cooperación é a condición para realizalas. Son tarefas de aprendizaxe que non se poden realizar se non é colaborando entre os compañeiros. Non se pode ter éxito se os compañeiros non o teñen. Lígase o éxito propio ao éxito do resto.

Os tres tipos de estrutura de aprendizaxe descritas son modelos que exemplifican formas de organizar as actividades de ensino/aprendizaxe na aula. Pero, non todas as actividades responden a unha soa estrutura, nin o fan de forma tan clara como a que se explicou. Iso non quita para que poidan valorarse segundo o modelo (competitivo, individualizado ou cooperativo) que prioritariamente desenvolven.

Todas elas están pensadas para posibilitar unha mellor aprendizaxe nos alumnos e alumnas. Son estruturas que adoptan as actividadades de ensino/aprendizaxe para que os alumnos/ás aprendan máis e mellor.
Aprender implica relacionar aquilo que se coñece con aquilo que se descoñece. O que se descoñece non se pode descoñecer completamente, «o novo» non pode ser totalmente novo ten que haber «algo» no suxeito, ou mellor, na estrutura cognoscitiva do suxeito, que o recoñeza en parte pero que, en outra parte, non estea de acordo ou entre en colisión para que mobilice o suxeito na busca do equilibrio, no aprender.
Tense que dar un conflito entre«o que sabe» e o que se propón «como novo». É o que se chama conflito cognitivo e está considerado como condición sen a cal non se produce verdadeira aprendizaxe, «non se constrúen novos coñecementos».
Pódese aprender de forma mecánica ou memorística pero, neste caso, máis que aprender estariamos falando de reproducir. Para poder reproducir sen aprender a práctica pedagóxica máis efectiva sería a repetición: a maior número de veces que se repita, maior probabilidade de recordalo, pero se se deixa de repetir, de practicar a repetición, o recordo extínguese, esquécese ese contido.
De acordo a esa importancia do conflito cognitivo para construír aprendizaxes poderemos entender mellor a estrutura da aprendizaxe cooperativa. O organizar as actividades de forma que os alumnos/ás cooperen para solucionar a tarefa posibilita o que eses procesos descritos no parágrafo anterior (esa colisión entre o que se sabe, os coñecementos previos que se teñen e o novo) se compartan no seo do grupo cando os seus compoñentes explican ou defendenos seus puntos de vista, propostas de solución, hipótese, etc.

6.- Plan de reforzo escolar

Proxecto ARPAO Colexio dispón dun Plan de reforzo escolar. Estas clases queren ser un apoio aos alumnos na súa formación tanto académica como persoal. Teñen lugar polas tardes e con profesores especializados. Preténdese mellorar e profundizar nas distintas materias do currículo, así como mellorar as técnicas de estudo e a organización do traballo persoal.

Tanto o departamento de orientación como os profesores fan o seguimento destes alumnos e vanlles proporcionando as axudas necesarias.

7.- Programa Irati

Proxecto IratiIrati é un programa de xestión do coñecemento que facilita aos alumnos a aprendizaxe das diversas ferramentas para transformar a información recibida en coñecemento propio. A información son datos que en sí mesmos non valen nada, pero cando procesamos eses datos para chegar a conclusións, construímos coñecemento significativo. E agora estamos na sociedade da información, polo que a xestión do coñecemento é fundamental.

As ferramentas de Irati que se ensinan aos alumnos son: mapas conceptuais, organigramas, diagramas, infografías, cuadros comparativos e parrillas de selección.

Trabállase na Primaria segundo as programacións das materias.

8.- Programa Hara

Proxecto Hara

A través do proxecto Hara, ofrécese un plan que quere ser un trampolín para o crecemento da vida interior, a colaborar co reto de dar sentido á vida.

Para iso nas nosas comunidades educativas (alumnos, profesores, funcionarios e PAS, familias) están comprometidos coa existencia de áreas onde hai experiencias que nos axudan a descubrir a vocación humana. Unaeducación soño da interioridade que aborda de xeito que os nosos alumnos poidan ler e comprender a realidade na que viven e pode ser aberto á transcendencia.

Este plan de educación na interioridade está aberto a todos: alumnos, educadores, familias, profesores e persoal administrativo, para desenvolver as habilidades para aprender a:

 • Tornarse cada vez máis reflexiva
 • Escoller criterios éticos, ler a realidade desde un avión para alá do anecdótico,
 • Gañar dimensión simbólica
 • Ser capaz de integrar o silencio nas nosas vidas, para que poidamos estar abertos á alteridade e transcendencia,
 • Cultivar unha cita interior que nos move.

9.- Unidades didácticas

unidades_didacticasA unidade didáctica é concibida como a estrutura básica para o deseño e posta en marcha dun proceso completo de ensino-aprendizaxe. Consecuentemente, ten que permitir que todos os elementos operacionalizar estableceu como indispensable para un proceso de aprendizaxe no Proxecto Curricular de Centro.

As unidades didácticas La Salle experimentaron un considerable número de centros en diferentes etapas educativas con éxito considerable cos modelos anteriores de organización educativa. Eles están claramente enfocados en capacidades.

Print Friendly, PDF & Email