Get Adobe Flash player

Taboleiro de anuncios

Sallenet

Lema do ano

Somos La Salle. Lema curso 2018-19

PROYDE: 30 años

PROYDE: 30 años

Facebook

Síguenos en Twitter

Aberto o prazo de solicitude de axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso 2012-13

ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO PARA O CURSO 2012-2013

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Jueves 9 de agosto de 2012

Convócanse, para o curso 2012-2013 as seguintes axudas individualizadas:

 

a) Axudas directas para o alumnado incluindo ao afectado por TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividade) que requira por un periodo da súa escolarización ou ao longo da mesma, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conducta.

b) Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conducta para familias numerosas.

c) Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

 

Beneficiarios/as

O alumnado que presenta necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno de conducta grave poderá obtener as axudas ou subsidios a que se refiren os apartados a) e b) do artígo 1 cando reúna os seguintes requisitos:

Presentar necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastornos graves de conducta sempre que dita necesidade sexa acreditada por algunha das seguintes vías:

  •  Certificado dun equipo de valoración e orientación dun centro base do Instituto de Maiores e de Servizos Sociais u órgano correspondente da comunidade autónoma.
  •  Certificado dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do departamento de orientación dependentes da administración educativa correspondente.
  •  Certificado de minusvalía.

 

Ter cumpridos dous anos de idade a 31 de decembro de 2011. Excepcionalmente, poderán concederse axudas a alumnos menores de dous años sempre que os equipos correspondentes certifiquen a necesidade de escolarización máis temprana por razón das características da discapacidade.

Estar escolarizado en centro específico, en unidade de educación especial de centro ordinario ou en centro ordinario que escolarice alumnos/as que presentan necesidades educativas especiais, que estén creados ou autorizados definitivamente pola administración educativa competente, na data de terminación do prazo de presentación de solicitudes.

 

Estar cursando algún dos seguintes niveis educativos:

a) Educación Infantil.

b) Educación Primaria.

c) Educación Secundaria Obligatoria.

 

Ademais para obter o subsidio requerirase ser membro de familia numerosa de calquera categoría, dacordo coa normativa vixente.

Artículo 3. Alumnado de altas capacidades.

 

O alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais poderá obter a axuda á que se refire o apartado c) do artígo primeiro cando reúna os seguintes requisitos:

 

1. Presentar necesidade específica de apoio educativo asociada a alta capacidade intelectual sempre que dita necesidade esté acreditada mediante certificado dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do departamento de orientación dependente da administración educativa correspondente.

2. Ter cumplidos seis anos de idade a 31 de decembro de 2012.

3. Estar cursando algún dos seguintes niveis educativos:

  1. Educación Primaria.
  2. Educación Secundaria Obligatoria.

 

O prazo de presentación de solicitudes extenderase ate o 25 de setembro de 2012.

Para máis información consultar o BOE-A-2012-10667.

Print Friendly, PDF & Email

Los comentarios están cerrados.